W związku z wejściem w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, koniecznym jest dopełnienie przez administratorów obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub 14 RODO.

Jako właściciel Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych „HydraJet Industrial Services” Wojciech Karpiński niniejszym uprzejmie informuję o postanowieniach wynikających z zapisów RODO:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „HydraJet Industrial Services“ Wojciech Karpiński. z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 10/8 (dalej: P.U.S. HydraJet.), jest administratorem Pana/Pani danych osobowych pozyskanych na potrzeby kontraktów z kontrahentami

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób telefonicznie pod numerem tel. 24 3645678 lub na adres siedziby P.U.S. HydraJet ul. Bielska 10/8, Skr. Poczt. Nr 21, 09-400 Płock lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pushydrajet@gmail.com

Z inspektorem ds. danych osobowych, którego obowiązki pełnię osobiście, można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez P.U.S. HydraJet w następujących celach:
 2. realizacja postanowień zawartej z Państwem Umowy, Zlecenia, bądź innego rodzaju zobowiązania wynikającego z odrębnych postanowień,
 3. kontaktowania się z Państwem w celu wznowienia, utrzymania i kontynuacji relacji kontrahenckich.
 4. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 5. udział P.U.S. HydraJet w postępowaniach ofertowych/zakupowych w charakterze oferenta mających na celu wyłonienie spośród oferentów, przedsiębiorcy wybranego przez Zamawiającego/Zleceniodawcę do realizacji postanowień umowy, której to postepowanie dotyczy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez P.U.S. HydraJet Państwa danych osobowych jest:
 7. a)   spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację Umów poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), której są Państwo stroną,
 8. b)     prawnie uzasadnionego interesu związanego ze świadczeniem usług,
 9. c)      prawnie uzasadniony interes P.U.S. HydraJet (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 10. d)      obowiązujące przepisy prawa i instrukcje opracowane na ich podstawie.
 11. c) Państwa dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie działalności P.U.S. HydraJet lub w relacji między P.U.S. HydraJet a Państwem, bez udziału podmiotów trzecich poza wymienionymi w ust.5.
 12. Poza P.U.S. HydraJet w razie potrzeby odbiorcami Państwa danych są:
 13. organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa,
 14. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 15. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez U.S. HydraJet podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych osobowych): w szczególności podmiotom z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, prawne i windykacyjne, zajmującym się doradztwem podatkowym, podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz archiwizacji.
 16. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji istniejących zobowiązań i kontynuacji współpracy na gruncie profesjonalnym.
 17. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
 18. okres obowiązywania Umów/Zleceń bądź innych zobowiązań,
 19. do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 20. do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy,
 21. jeżeli postanowienia żadnego z powyższych punktów nie są wypełnione, Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane na czas nieoznaczony, chyba, że wniesiecie Państwo sprzeciw związany z dalszym ich przez nas przetwarzaniem.
 22. Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 23. podanie danych Państwa danych osobowych wynika z umownych warunków zawarcia umowy lub relacji kontrahenckich.
 24. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (sprostowania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
 25. do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 26. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 27. do przenoszenia danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od P.U.S. HydraJet danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby P.U.S. HydraJet. przesłał dane do innego administratora. Jednakże P.U.S. HydraJet zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie Umowy z Państwem, przeniesienia danych do innego administratora,
 28. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy P.U.S. HydraJet przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
 29. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego P.U.S. HydraJet
 30. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
MORBI INTERDUM
MAXIMUS GRAVIDA

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług przemysłowych. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług i racjonalne koszty ich wykonania. Na wszelkie zapytania odpowiadamy bez zbędnej zwłoki i przedstawiamy skrupulatną wycenę za nasze usługi.