Odbiorców naszych usług znajdujemy przede wszystkim w sektorze przemysłu ciężkiego. Naszymi kontrahentami są największe koncerny paliwowe, duże grupy energetyczne (elektrownie, ciepłownie oraz elektrociepłownie przemysłowe i zawodowe), zakłady celulozowo-papiernicze a także zakłady przetwórcze.

Specjalizujemy się w wykonawstwie prac z zakresu serwisu urządzeń dla przemysłu w obszarze, do których należą między innymi:

1. Wysokociśnieniowe (do 3000 barów) mycie hydrodynamiczne urządzeń instalacji przemysłowych z najcięższych osadów technologicznych (po ropie naftowej, ropopochodnych, po przeróbce ropy naftowej, skoksowanych węglowodorów, solach Ca i Mg, kwasach, etc. ), np.:
• Zbiorników zamkniętych o znacznej pojemności (nawet do 125 000 m3),
• Aparatów chemicznych,
• Wymienników ciepła i chłodnic,
• Rurociągów,
• Niecek i zbiorników otwartych,
• Kanalizacji przemysłowych,

2. Konserwacja urządzeń energetycznych,

3. Wydobycie odpadów z aparatów chemicznych a następnie załadunek na pojazdy do tego celu przeznaczone i transport do utylizacji przez podmioty posiadające stosowne decyzje,

4. Czyszczenie rurociągów i wewnętrznych powierzchni wężownic znacznej długości metodą głowic czyszczących – pigging,

5. Czyszczenie hydrodynamiczne metodą J&W Cleaning,

6. Czyszczenie systemów kanalizacyjnych, deszczowych i zaopatrujących w wodę,

7. Usługi asenizacyjne,

8. Wymiana złoża filtracyjnego w zakładach oczyszczania wody,

9. Wymiana złóż w reaktorach i adsorberach (osuszkach),
10. Wymiana złóż katalizatorów,
11. Odkurzanie przemysłowe,

Po Hydrze
Nie Trzeba Poprawiać

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą

Oferujemy solidne i terminowe wykonawstwo usług przemysłowych. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług i racjonalne koszty. Na wszelkie zapytania odpowiadamy bez zbędnej zwłoki i przedstawiamy skrupulatną wycenę za nasze usługi.